Η καλλιτεχνική ομάδα «POLY_MORFωN» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο Αριστοτέλης» παρουσιάζει έκθεση των μελών της με θέμα: «Looking North», που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκθέσεων «Σ.&Β. Γώγου” της Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων του «Αριστοτέλη» από 1 ως 15 Νοεμβρίου 2014. Καθημερινά 18:00-21:00 Κυριακές 11:00-13:00 & 18:00-21:00.

Συμμετέχουν Αλεξάνδρα Βόικου, Μιχαέλα Ζαφειροπούλου , Καρολίνα Μήσσια, Λιάνα Μικαγελιάν, Αντώνης Μπαλάκας, Ιορδάνης Ντίνι, Παντελής Σουμελίδης και Εύη Τσώτσου. Επιμέλεια έκθεσης Συμεών Κώτσου.

 

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]