Από τον Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» ανακοινώνεται η έναρξη του χορωδιακού έτους 2018-2019 για την Παιδική Χορωδία «Δημήτρης Λιώτσης» και τη Μικτή Ενηλίκων του συλλόγου στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ: Νέες εγγραφές κατόπιν ακροάσεως, για παιδιά από Δ τάξη Δημοτικού έως και Γ τάξη Λυκείου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ, 4.30-6.00 Μ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΡΩΔΙΑΣ: Νέες εγγραφές χωρίς ακρόαση, για παιδιά από Β τάξη Δημοτικού έως και ΣΤ τάξη Δημοτικού, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ, 6.00-7.00 M.M.

ΜΙΚΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: πρώτη συνάντηση, Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα: 9.00 Μ.Μ. στην αίθουσα της παιδικής χορωδίας «Δημήτρης Λιώτσης»

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]