Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης,
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος

barth

 

Η περγαμηνή ανακήρυξης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Προέδρου του ΦΣΦΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΩΣ ΕΠΙΤΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]