Το 1943 ιδρύεται το εργαστήρι εικαστικών τεχνών του ΦΣΦΑ με συμμετοχή 15 Φλωρινιωτών, εντασσόμενο στο Μορφωτικό Τμήμα του Συλλόγου.

Το 1945 υπήρξε η τυπική αφετηρία της πορείας των σύγχρονων καλλιτεχνών της Φλώρινας. Από τις πρώτες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦΣΦΑ ήταν η ίδρυση του «Ομίλου Καλών Τεχνών» με ξεχωριστούς κύκλους μαθημάτων, όπου υπερείχαν το «σχέδιο εκ του φυσικού», η ζωγραφική και η γλυπτική.

Ο Ηλίας Βυζάντης θεωρείται ο εμψυχωτής του τμήματος που λειτουργούσε σε καθημερινή βάση. Τη στιγμή εκείνη ο «Όμιλος Καλών Τεχνών», είχε ως μέλη του τον Ηλία Βυζάντη, τον Λεωνίδα Παυλίδη και τον αδελφό του Χρήστο, τον Δημήτριο Μπούτζιο, τον Γιώργο Λιναρά, τον Δημήτρη Καλαμάρα, τον Λεωνίδα Καλαμάρα, τον Στερίκα Κούλη, τον Γιώργο Κόρα, τον Νεοπτόλεμο Γκέρκα, τον Παντελή Ζηβονίδη, τον Γιώργο Καλτσούνη, τον Βαγγέλη Μπάρα και μερικούς άλλους που συμμετείχαν στις συζητήσεις αλλά όχι στις εργασίες.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]