Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης»
Filekpedeftikos Sillogos Florinis «O Aristotelis»
Πλατεία 7 Ηρώων 1944 | 7 Heroon 1944 Sq.,
Φλώρινα, Ελλάς | Florina, Hellas | GR 53100
Τ & F 23850 22754 – E aristotelisfsf@yahoo.gr

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]