1. Αναστάσιος Δήμτσης, 2. Ευάγγελος Τυρπένου, 3. Μιχαήλ Πατσούρης, 4. Κωνσταντίνος Μαρούσης, 5. Σωκράτης Χατζηλίας, 6. Ηλίας Γουμπέρης, 7. Παντελεήμων Σαμαράς, 8. Αλέξανδρος Παπαθεοδώρου, 9. Θωμάς Μαρούσης, 10. Ιωάννης Μπάμπαλης, 11. Ηλίας Βυζάντης, 12. Δημήτριος Βουτσιάδης, 13. Γεώργιος Μεγαλομάστορας, 14. Παντελεήμων Γεωργίου, 15. Αλέξανδρος Μυλωνάς, 16. Δημήτριος Βέγλης, 17. Κωνσταντίνος Νίκλης, 18. Χρήστος Στεφανίδης,19. Γεώργιος Θεοδοσίου, 20. Νικόλαος Αποστολίδης.

Αφήστε μια απάντηση

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]