Αίτηση χρήσης αίθουσας θεάτρου ΦΣΦΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής δεν θα είναι δυνατή η διάθεση της αίθουσας κατά τους Χειμερινούς μήνες και τους πρώτους μήνες τις Ανοίξεως (Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μαρτ.) λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

Χωρητικότητα Θεάτρου: Πλατεία 257 θέσεις – Εξώστης 84 θέσεις

Στοιχεία αιτούντος και πληροφορίες εκδήλωσης

 • Δηλώστε επακριβώς τον χρόνο (ημερομηνία/ες) και τις αντίστοιχες ώρες που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της αίθουσας.
 • Η χρήση της αίθουσας θεάτρου βαρύνεται με έξοδα λειτουργίας (θέρμανση τους χειμερινούς μήνες, ηλεκτρικό ρεύμα, χρήση μεγαφωνικής και φωτιστικών, προβολέων, καθαριότητα αίθουσας, χρήση βοηθητικών χώρων, wc κ.λπ. και φροντιστή αίθουσας).
  Το συνολικό ποσό προκαταβάλλεται στον Ταμία του Συλλόγου, ο οποίος αποδίδει αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης του Συλλόγου.

  Ο φορέας (ο υπεύθυνός του σύμφωνα με το νόμο) ή το φυσικό πρόσωπο στον οποίο παραχωρείται η αίθουσα είναι και υπεύθυνος/ο για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας εντός της αίθουσας καθώς και των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

  Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση επιπλέον καθισμάτων εντός της πλατείας και του εξώστη του θεάτρου. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών και ποτών εντός της αίθουσας. Οποιαδήποτε ζημία διαπιστώνεται στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στον εξοπλισμό σκηνής, στα καθίσματα, στο δάπεδο, στις επενδύσεις του θεάτρου, κ.λπ. θα καταλογίζεται στον φορέα ή το φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται το θέατρο, το οποίο και οφείλει να αποκαθιστά τις ζημίες ή να αποζημιώνει τον ΦΣΦΑ.

  Εφόσον ο φορέας τοποθετήσει σκηνικά οφείλει μετά το πέρας της παράστασης και το αργότερο έως την 12η μεσημβρινή της επομένης της παράστασης να τα αφαιρέσει και να τα θέσει εκτός του κτηρίου του συλλόγου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΦΣΦΑ με δικό του προσωπικό αφαιρεί τα σκηνικά και τα τοποθετεί εκτός του κτηρίου του συλλόγου. Το κόστος της εργασίας αφαίρεσης και μεταφοράς καταλογίζεται στον φορέα.

  Στο παραπάνω κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσής θα πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον έξοδα ηχολήπτη και φωτιστή, τα οποία καταβάλλονται είτε στον υπεύθυνο που ορίζεται από τον σύλλογο (όταν αυτό είναι δυνατό), είτε στον επαγγελματία ηχολήπτη/φωτιστή εκτός συλλόγου, που ορίζεται από τον φορέα. Επίσης το κόστος ενοικίασης πρόσθετων μικροφώνων για την κάλυψη της εκδήλωσης, πέραν του εξοπλισμού που διαθέτει η αίθουσα, βαρύνουν τον φορέα που αιτείται την παραχώρηση. Απαγορεύεται η λειτουργία της κονσόλας ήχου και φωτισμού από μη επαγγελματίες ηχολήπτες ή φωτιστές.

  Στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ του φορέα που αιτείται την Αίθουσα Θεάτρου και του ΦΣΦΑ και αποδοχής των παραπάνω όρων, υπογράφεται σχετικό Συμφωνητικό Παραχώρησης.
 

Επιβεβαίωση αποστολής

Pin It
[ + ]