Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης, αναβάθμισης λειτουργίας κτηρίου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ‘‘Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’»

Έχοντας υπόψη τα Σχετικά το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», προχωρεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης, αναβάθμισης λειτουργίας κτηρίου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ‘‘Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’, προϋπολογισμού εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (149.589,50 €)», του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η αναλυτική Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού και Εργασιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Πληροφορίες προς τους υποψηφίους αναδόχους θα δίδονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Κοσμήτορα του Συλλόγου κ. Ραπτόπουλο Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνο, κ. Δημήτριο Δούκα και κ. Σπυρίδωνα Παπαχαρίση, αντίστοιχα.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στη Γραμματεία του Συλλόγου. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στον τοπικό τύπο.

Η δημοσίευση θα παραμείνει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή προς κάθε ενδιαφερόμενο ανάδοχο του έργου.

Οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το πέρας της ανάρτησης/ δημοσίευσης, με ευθύνη των υποψηφίων αναδόχων.

Σχετικά αρχεία:

Share and Enjoy !
Shares